Lisää tukea, valvontaa ja seurantaa: Romanialta edellytettävä EU-jäsenyyden velvoitteiden täyttymistä

Käynnissä oleva kriisi on osoittanut, että kyseessä ei ole enää Romanian sisäinen asia. EU:lla on oikeus ja ennen kaikkea velvollisuus puuttua maan järkyttävään eläinrääkkäystilanteeseen.

Romanian kyky ja valmiudet EU-tukien vastaanottamiseen

Romaniasta tuli EU:n liitännäisjäsen 1995 ja täysjäsenyys toteutui 2007. Romanian tavoitteena on liittyä euro-alueeseen tällä vuosikymmenellä ja Schengen-alueeseen niinikään. Koska maa ei vielä liittymishetkellä täyttänyt aivan kaikkia jäsenyysehtoja, Euroopan komissio edellytti Romanian jatkavan toimenpiteitään oikeusjärjestelmän uudistamiseksi ja korruption kitkemiseksi. Uudistusten etenemistä valvotaan niin sanotun yhteistyö- ja seurantamekanismin (CVM) avulla. Romanian painopisteitä EU-politiikassa ovat Schengen-jäsenyyden toteutuminen, EU-tukien tehokkaampi käyttö sekä CVM:n saattaminen päätökseen. Viimeksi mainittu edellyttää toki selkeää ja peruuttamatonta etenemistä oikeusvaltiokehityksessä.

RomaniaInEurope
Kuva: http://www.schengen.mai.gov.ro

Vuosina 2007-2013 Romania on saanut EU:n koheesio- ja rakennerahastoista tukea lähes 20 miljardia euroa kehityshankkeidensa toteuttamiseen.  Vuosille 2014−2020 maalle on korvamerkitty noin 40 miljardia euroa EU-tukia.  Komission ja Romanian hallituksen välillä 12.7.2007 allekirjoitetun sopimuksen mukaan tukivaroja kohdennetaan seitsemään toimenpideohjelmaan, joiden tavoitteena on edistää talouskasvua, luoda uusia työpaikkoja, vahvistaa henkistä pääomaa, vähentää alueellisia kehityseroja ja varmistaa maan tasapainoinen kehitys. Suurin epäilyksen aihe on Romanian hallinnon kyky ottaa vastaan EU-tukia. Käynnissä oleva eläimiin kohdistuva katastrofi on raadollinen käytännön esimerkki aiheesta. Olisiko nyt korkea aika arvioida kriittisesti maan toimivan johdon kapasiteettia ja luotettavuutta rahastoista virtaavien tukien allokoinnissa?

ranked
Kuva: antena3.ro

Huomioiden Romanian syvälle piintyneen korruption ja ylimielisen suhtautumisen kansainvälisiin vetoomuksiin, rahoituskehykset edellyttävät uudelleenarviointia ja varojen jakaminen asettaa enemmän ehdolliseksi. Makropoliittiset näkökohdat, kuten eläinsuojelutilanne, tulee olla ehtona varojen myöntämiselle ja olla suorassa yhteydessä eurooppalaisen oikeuskäsityksen mukaiseen (Intergroup on the Welfare & Conservation of Animals) eläinoikeuslainsäädännön rakentamiseen ja kunnioittamiseen.

Samoin maan Precautionary stand by -sopimuksen lainapakettien ehtoja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Euroopan komission ja Maailmanpankin kanssa tulisi tarkastella uudestaan.

Talouspolitiikka

Romanian ylivoimaisesti tärkeimpiä kauppakumppaneita (sekä vienti että tuonti) ovat EU-maat. Tärkeimmät  vientimaat vuonna 2012 olivat Saksa, jonka osuus kokonaisviennistä oli 18,6 prosenttia ja Italia, jonka osuus viennistä 12,1 prosenttia. Koska Romanian lähivuosien kehitys on sidoksissa EU-maiden talouskehitykseen (niiden osuus Romanian viennistä on yli kaksi kolmasosaa) ja Romanian tavoitteena on tasata vienti ja tuonti niin, ettei kauppavajetta syntyisi, EU-maiden poliittinen painostus eläinsuojelukysymyksissä on ensisijaista.

EU-jäsenyyden velvoitteiden täyttäminen

Romanian elinehto jo aivan lyhyellä tähtäimellä on EU-jäsenyyden velvoitteiden täyttäminen. Se on ulkopolitiikan perusta, ja maan hallituksen keskeinen tavoite on liittyminen Schengeniin ja euroalueeseen. Tuon edessä muilla EU-mailla on kädessään painava ase, jolla painostaa Romaniaa noudattamaan muun Euroopan eläinsuojelulakeja ja –kulttuuria, WHO:n sterilointiohjelmien toteuttamista ja unionin sisäisen Intergroup on the Welfare & Conservation of Animals –ryhmän agendaa EU-hengen ja perusperiaatteiden mukaisesti.

SetRatioSize540540-VIER_PFOTEN_2013-09-13_015
Kuva: Vier Pfoten

On myös syytä korostaa, että suurin osa Romanian parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut Europarlamentin kirjallisen julistuksen 26/2011, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat noudattamaan eettisiä, kestäviä ja strategisia keinoja ei-toivottujen koirapopulaatioiden hallinnassa, kuten mm. sterilisaatiot, sekä tukemaan rabiesrokotusohjelmia ja kehittämään valistustyötä. Romanian tämänhetkinen koiriin kohdistuva massatuhoaminen ja laaja-alaiset eläinsuojelurikkomukset ovat siis vastoin demokraattisesti valitun parlamentin tahtoa, mitä Euroopan Unionissa ei voida hyväksyä.

Tilanteen välitön haltuunotto on mahdollista

Kun kyse on valtiosta, joka enemmän ja vähemmän tietoisesti on jättänyt hoitamatta mm. romaniongelman luottaen siihen, että euroalueen sisäinen vapaa liikkuvuus ajaa köyhän kansanosan hakeutumaan hyvinvoinnin piiriin maan rajojen ulkopuolelle, painostuksen on oltava voimakasta ja tuloksia vaativaa. Romania tuskin nöyrtyy sormia napsauttamalla eläinsuojeluasioidenkaan edessä, ellei se koe hyötyvänsä siitä jollain tapaa.

iltalehti
Kuva: Iltalehti

Tilanteen ollessa epätoivoinen ja tuntiessamme olevamme lähes umpikujassa, meidän on silti pakko yrittää. Tarvitsemme siihen poliittista apua. Haluan uskoa, että ne tahot, joka aikanaan ovat haalineet alikehittyneitä maita unionin piiriin, kantavat nyt länsimaisella moraalilla vastuunsa loppuun saakka ja asettuvat auttamaan meitä työssämme. Win-win situation, maybe?

alexpic
Kuva: Alex Ionescu

SEU-sopimuksen SEU art 7 –artiklaan vedoten toivon, että Romanian tappolaki ja koiriin kohdistuvat väkivallanteot herättävät EU-maat ilmaisemaan kantansa ja ilmaisemaan olemassa olevan uhkan artiklan mukaiselle menettelylle kurinpitotilanteessa.  Tämä on konkreettinen keino saada romanialaiset poliitikot taipumaan ja ymmärtämään, että kyse ei ole ainoastaan Romanian sisäisestä asiasta. Ehkä käynnissä oleva kriisi vauhdittaa myös pitkään unionilta tivattua seuraeläindirektiiviä, jonka perustella komissio voisi kohdistaa rahaa suoraan esimerkiksi kulkukoirien sterilisointiin ja valvoa sen toteutumista.

Toivon todella, että europarlamentaarikot ja euromaiden poliitikot painostavat aktiivisesti Romanian presidenttiä, pääministeriä, hallitusta, parlamenttia ja euroedustajia sekä maan liike-elämän korkean profiilin vaikuttajia lopettamaan epäinhimilliset eläimiin kohdistuvat julmuudet ja toimimaan sivistysvaltion tavoin yhdentyvässä Euroopassa.

Jyrki Kataista (23.9.2013): lainaten ”EU is not only an economic union but also a union of values”.


Lähteet:

Mainokset