EU:n vastaus AlmaHelp Association ry:lle liittyen katueläinpopulaatioiden hallintaan

Eläinlääkärivetoinen, sterilointitoimintaan painottuva AlmaHelp Association ry lähestyi EU-komissiota kirjelmällä, jossa ilmaistiin huoli Romanian katueläintilanteen hallinnasta ja kehotettiin EU:ta perustamaan viipymättä puiteohjelma koirien ja kissojen populaationhallintaan. Yhdistys sai vastauksen yhteydenottoonsa, ja siihen voi tutustua kirjelmän lopussa olevan linkin kautta täällä »

EU:n kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusviraston eläinten hyvinvointiyksikön johtaja Andrea Gavinelli vastasi kirjelmään terveyskomissaari Andriukaitiksen puolesta. Hän kertoo, että komissio on hyvin tietoinen siitä, että joidenkin jäsenmaiden katueläinpopulaatioiden hallinta ja eläinsuojelun tila on ongelmallinen. Hän kuitenkin vetoaa siihen, että näiden asioiden hoitaminen on kunkin valtion omassa päätäntävallassa eikä EU:lla ole hänen mielestään kompetenssia niihin puuttumiseen.

Maailman eläinterveysjärjestö OIE:lla on linja katueläinpopulaatioiden hallintaan, jota komissio tukee. Se tähtää parantamaan tilannetta vuosien 2014-2016 aikajaksolla. Gavinellin mukaan kaikki valtiot, mukaan lukien Romania, ovat sitoutuneet toteuttamaan populaatiohallintaa vuoteen 2025 mennessä. Keinoja tähän Gavinelli ei mainitse tarkemmin, ei varsinkaan kirjelmässä peräänkuulutettuja sterilointeja, jotka laajamittaisesti ja systemaattisesti toteutettuina ovat ainoa kestävä kannanhallintamenetelmä. Samoin koirien rabiesrokottaminen ja tunnistusmerkintä jäävät Gavinellin mukaansa pois EU:n toimialueelta. Hän yhäti alleviivaa, että toimenpiteiden kehittäminen on jäsenmaiden hallitusten ja lainsäädännön vastuulla; seurantaa, kontrollia tai muutakaan valvontaa ei EU:n taholta ole.

Gavinelli kertoo EU:n rahoittavan rabieksen vastaista taistelua Romaniassa, joskin ainoastaan villieläinten, eritoten kettujen osalta. Hieman erikoisesti hän mainitsee, että rabiesta tavataan vain kettupopulaatioissa, ei katukoirapopulaatioissa, eikä katso yhteyttä taudin leviämisessä tältä osin ihmiseen.

AlmaHelp arvostaa suuresti kirjelmänsä huomioimista ja saamaansa vastausta. Yhdistys kuitenkin ihmettelee, että EU:n kanta asiaan on yhä näin ylimalkainen ja tietyiltä osin ristiriitainen, vaikka se kertoo olevansa perillä mm. Romanian koiraongelmasta ja sen brutaaleista ratkaisuyrityksistä. Lisäksi zoonoosien leviämisen aliarviointi koirista ihmiseen on vähintäänkin outoa.

Puiteohjelma kannanhallintaan on välttämätön

AlmaHelp on edelleen vahvasti sitä mieltä, että EU:n on perustettava viipymättä puiteohjelman koirien ja kissojen populaationhallintaan. Puiteohjelman toimenpiteillä olisi suotuisia vaikutuksia sekä eläinterveyden että kansanterveyden näkökulmasta ja se auttaisi kiistatta merkittävästi tiettyjen zoonoosien, kuten mm. rabieksen, kitkemisessä. Tehokas kannanhallinta perustuu massasterilointeihin, joilla ehkäistään ei-toivottujen pentujen syntyminen.

EU-komissiolla on oltava toimivalta päättää kodittomien eläinpopulaatioiden kannanhallinnasta EU:n alueella, jotta mm. Kaakkois-Euroopan koiratilanteeseen ja Suomessa vallitsevaan kissaongelmaan voitaisiin puuttua ja ryhtyä vihdoin hallinnoimaan sitä järkevästi sterilointiohjelmilla, joita osarahoitettaisiin EU:n koheesiorahastoista. Tämä olisi kestävään kehitykseen tähtäävä humaani metodi – sellainen, joka on ainoa keino katukoiraongelman ratkaisemiseksi. Tämän puolesta AlmaHelp lupaa jatkaa työtä edelleenkin!

www.almahelp.org

AlmaHelp-web

 

Mainokset